Rodzice

stock-illustration-60653422-shared-potential

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc jest dobrowolna.  Udzielana jest na wniosek:

 • rodzica/opiekuna prawnego
 • nauczyciela
 • ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy w kierunku: 

 1. Diagnostyczne – rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Zmierzające do pokonania trudności w nauce (o różnym podłożu), trudności wychowawczych i innych problemów  indywidualnych.
 3. Wspieramy uczniów w odkrywaniu ich predyspozycji i talentów, zachęcamy do rozwoju.
 4. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły i rodzinę (np. MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja itd.).
 5. Koordynujemy pomoc materialną w zakresie stypendiów, zasiłków i wyprawki szkolnej.
 6. Prowadzimy działania w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców (warsztaty dla uczniów klas IV, indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców),
 7. Realizujemy na terenie szkoły  Program Profilaktyki i Program Wychowawczy a także organizujemy różnego rodzaju warsztaty i prelekcje o charakterze profilaktycznym.
 8. Staramy się wesprzeć pomocą w każdym innym obszarze, który ma wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka w szkole, rodzinie i środowisku rówieśniczym.

 

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MEN uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to szczególności uczniowie:

 1. Niepełnosprawni,
 2. Niedostosowani społecznie,
 3. Zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 4. Ze szczególnymi uzdolnieniami,
 5. Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 6. Z zaburzeniami komunikacji językowej,
 7. Z chorobami przewlekłymi,
 8. W sytuacji kryzysowej i traumatycznej,
 9. Z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 10. Zaniedbani środowiskowo,
 11. Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE – WSPÓLNIE BĘDZIEMY
SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE MŁODZIEŻY